Označování huculských koní

V souvislosti s novou úpravou ŘPK a účinnosti nařízení Evropské komise č. 504/08, platné od 1.července 2009, je třeba připomenout změnu, ke které v označování huculských koní dochází.

Hříbata musí být označena a mít vystaven průkaz koně do konce roku, v němž se narodily. Pokud se narodí v druhé polovině roku, tak nejdéle do 6 měsíců po narození. Je vhodné, aby o označení majitelé žádali ihned po narození hříběte a aby tento termín byl dodržen.

Koně, kteří jsou evidovaní v plemenné knize huculský kůň musí být od 1.7.2009 evidováni slovním, grafickým popisem a čipem. Výžehy se pro huculské koně neprovádějí ani na krku. Na koně označené do 30.6.09 se však tato nová úprava zákona (respektive prováděcí vyhlášky pro označování a evidenci hospodářských zvířat) nevztahuje .

Čipy musí splňovat parametry předepsané EU a mají je k dispozici pracovníci označující koně (inspektoři EK).

Podrobné informace o novém způsobu označování koní chovatel nalezne přímo v záložce Ústřední evidence koní .

Pro orientaci chovatelů, kteří nemají přístup na internet dále zveřejňujeme základní informace.

V současné době ACHHK jedná o možnosti označování a popisu i jinými smluvními pracovníky, kteří by tuto činnost vykonávali pro chovatele za výhodnějších ekonomických podmínek. V případě realizace budeme bezprostředně informovat. Požadovaná cena 750,- Kč a podíl cestovného účtovaný pracovníky Equiservisu se nám zdá vysoká.

Pracovník provádějící označování koní má povinnost označit koně, osla nebo jejich křížence do 28 dnů ode dne, kdy k tomu byl majitelem vyzván.

Pokud časem dojde na koni ke změnám , které neodpovídají jeho slovnímu a grafickému popisu, zajistí majitel opravu u pracovníků výše zmíněných organizací . Změna slovního a grafického popisu se zaznamená do "Hlášení o registraci koně narozeného v ČR" a toto hlášení se zasílá do 7 dnů ode dne opravy na adresu ÚEK .

Označení a registrace hříběte v registrační knize a v ÚEK Slatiňany se provádí vždy po doložení PL (modrý a zelený) a pokud je to nutné, také osvědčením o ověření původu koně formou DNA (hříbata po inseminaci, nebo pokud neodpovídá délka březosti, pokud byla klisna připuštěna brzy po sobě dvěma různými hřebci, nebo hříbě nebylo označeno pod matkou).

Po narození hříběte zašle majitel do 21 dnů ode dne narození modrý průpis PL osobě, která provádí pro plemennou knihu označování a registraci koní a ta na jeho základě hříbě zapíše do registrační knihy koní a ve stanovené době přijede hříbě označit způsobem, který předepisuje řád PK (viz výše). Údaje o registraci, včetně slovního a grafického popisu, zaznamená do zeleného PL a svým podpisem potvrdí jejich platnost .

Majitel koně vyplní předepsané údaje na druhé straně PL, zkontroluje správnost vyplnění celého PL a podepíše jej. Poté je PL (spolu s osvědčením o ověření původu, pokud je nutné), prostřednictvím osoby provádějící označování, zaslán na ÚEK k vystavení Průkazu koně, jehož pevnou součástí je i Potvrzení o původu.

Design by jelinek | Powered by Ascensus Simpleweb