ZPRÁVY

Začátek výkonnostních zkoušek Janova Hora. [20. 9. 2022]

Výkonnostní zkoušky na Janově Hoře začínají dne 22.září 2022 již v 9:30 hodin.

Výkonností zkoušky huculských koní v roce 2022. [29. 7. 2022]

Celorepublikový sraz hasičstva [21. 7. 2022]

V příloze přinášímě informaci o účasti a propagaci huculských koní ve veřejném prostoru. 

Inormace pro chovatele Národního programu genetických zdrojů [14. 7. 2022]

Níže uvádíme potřebné infotmace a tiskopisy.

Důležitá informace ohledně stažení plemeníka 2072 Gurgul Perun z inseminace. [15. 3. 2022]

Aktuální informace ohledně stažení plemeníka 2072 Gurgul Perun z inseminace.

Ø  podle sdělení Ing. Jiřího Ptáčka, ze Zemského hřebčince Písek, musel být z veterinárních důvodů stažen hřebec z inseminace

 

Ø  v případě změny situace budou chovatelé informováni

Seznam plemeníků pro rok 2022 [01. 2. 2022]

V příloze je uveden seznam huculských hřebců s oprávněním působit v roce 2022 v chovu huculského koně,.

Výsledky výkonnostních zkoušek 2021. [15. 11. 2021]

V příloze zveřejňujeme výsledky výkonnostních zkoušek huculských koní v roce 2021.

Ve dnech 24. - 26. září 2021proběhla výstava Kůň 2021 v Lysé nad Labem. [08. 11. 2021]

Výstavy se účastnila kolekce čtyř huculských klisen z farmy Cunkov, včetně předvedení

viz foto několika ukázek

Foto Martina Švejdová


VI. mezinárodní HIF šampionát huculských koní. 2021 [12. 10. 2021]

Ve dnech 2.- 3. září 2021 proběhl 

VI. mezinárodní HIF šampionát  huculských koní

v rámci oslav 100 výročí slovenských Topoľčianek

Šlo o šampionát čtyř plemen současně chovaných v NŽ Topoľčianky

plemena Shagya-arab, Lipican, Huculský kůň

a Arabský plnokrevník

Několik informací o výsledcích a foto viz příloha

a

Huculský kůň České republiky. [18. 8. 2021]

Zveřejněna základní informace o chovu huculského koně v České republice od historie do současnosti v samostatné záložce. 

Plán a realizace výkonnostních zkoušky s možnou účastí chovatelské veřejnosti v roce 2021. [11. 7. 2021]

Pro informaci chovatelské veřejnosti v příloze přinášíme plán a dosavadní realizaci výkonnostních zkoušek huculských koní v roce 2021.

 • Přesný termín některých zkoušek bude ještě dle stavu přípravy koní zpřesněn.
 • Účast chovatelské veřejnosti bude zpřesňována dle oficiálně platných pandemických opatření.

Mezinárodní chovatelský šampionát koní Topolčianky 2.-3. září 2021 [24. 6. 2021]

Ve dnech 2.-3. září 2021 se koná při příležitosti stého výročí založení NH Topolčianky Mezinárodní chovatelský šampionát koní, jehož součástí čtyř předváděných plemen je Huculský kůň.  

Pro informaci chovatelů huculských koní, kteří by měli případný zájem o prezentaci svých koní přinášíme předběžně v příloze slovenskou verzi rozpisu.
Podrobnosti k možné účasti přineseme později. 

Nové zásady pro podporu NPGZ Huculský kůň [11. 4. 2021]

V současné době vyšly nové Zásady pro podporu huculských koní zařazených do NPGZ, platné pro rok 2001, které níže zveřejňujeme.

 • Zároveň upozorňujeme chovatelé, kterým končí platnost o zařazení osob do NPGZ v srpnu 2021, že pokud požadují dotaci v roce 2021, musí požádat prostřednictvím ACHHK nejpozději do 15.7.2021 o nové Rozhodnutí. 
 • Příslušný formulář s názvem "Žádost o zařazení vlastníka genetického zdroje zvířete" naleznou na http://eagri.cz/public/web/mze/dotace/narodni-dotace/geneticke-zdroje/formulare/

Předmět dotace

Kód předmětu dotace

Název předmětu dotace

6.1.9

HUCULSKÝ KŮŇ

 

Účel podpory:

Udržování jedinců plemene huculský kůň.

 

Subjekt:

Způsobilým subjektem je pouze žadatel o dotaci, jenž je účastníkem Národního programu zvířat, tzn. má k datu, kdy je jeho žádost o dotaci doručena na MZe, platné Rozhodnutí o zařazení do Národního programu zvířat. Žádost o zařazení nebo prodloužení stávajícího zařazení fyzické nebo právnické osoby do Národního programu zvířat musí schválit níže uvedený administrátor dotace, určená osoba a musí být doručena MZe nejpozději do 31. července daného roku.

 

Kategorie zvířat a maximální výše dotace:

6.1.9.a

klisna ohřebená po 8. měsíci březosti v období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021 po hřebci shodného plemene uznaném jako genetický zdroj

do 4 000,- Kč

6.1.9.b

klisna nově zařazená v roce 2021 po výkonnostních zkouškách typu „B“. Není možné zároveň žádat o dotaci podle odstavce 6.1.9.a 

do 12 000,- Kč

6.1.9.c

klisna nově zařazená v roce 2021 po výkonnostních zkouškách typu „A“. Není možné zároveň žádat o dotaci podle odstavce 6.1.9.a nebo 6.1.9.b

do 15 000,- Kč

6.1.9.d

klisna ohřebená v období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2021 po hřebci shodného plemene uznaném jako genetický zdroj, která má k datu 20. 11. 2021 živé hříbě zapsané v ÚEK. Není možné zároveň žádat o dotaci podle odstavce 6.1.9.a, 6.1.9.b nebo 6.1.9.c

do 15 000,- Kč

6.1.9.e

hřebec huculského koně, po kterém se v období od
1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 narodila minimálně
3 hříbata z klisen uznaných jako genetický zdroj,
a koeficient příbuznosti těchto hříbat nepřekročil hodnotu F(x) = 4,5

do 16 000,- Kč

 

Podmínky poskytnutí dotace:

·           žadatel může uplatnit žádost o dotaci pouze na zvířata uznaná jako genetický zdroj, tj. jedince, kteří jsou takto jednoznačně identifikováni v plemenné knize huculského koně;

·           všechna zvířata, která jsou předmětem dotace, musí být zároveň evidovaná v ústřední evidenci jako živá zvířata a musí být ve vlastnictví žadatele (konečného příjemce dotace) ke dni 30. 9. 2021;

·           ohřebení klisny musí být potvrzeno osobou provádějící označování koní, nebo kopií hlášenky o narození hříběte. Abort po 8. měsíci březosti, mrtvě narozené hříbě či jeho úhyn před označením musí vlastník zvířete doložit potvrzením
od veterináře na formuláři, který se nachází na konci části B. těchto Zásad;

·           od klisny (hřebce) je k datu, kdy je žádost o dotaci doručena na MZe již odebrán a uložen vzorek genetického materiálu (tj. krev, případně inseminační dávka) v genobance VÚŽV.

 

Administrátor dotace:

Asociace chovatelů huculského koně, z.s., Pražská 607, 530 02 Pardubice (dále jen „ACHHK“)

 

Dodatečné informace k podání žádosti o dotaci:

Žadatel uplatní individuální požadavek u ACHHK. ACHHK předloží po ověření oprávněnosti požadavků souhrnnou žádost s tabulkami č. 1, 2, 3 a 4 včetně čestných prohlášení a případných potvrzení o abortu, mrtvě narozeném nebo uhynulém hříběti, které se nachází na konci části B. těchto Zásad, do VÚŽV. VÚŽV předá všechny žádosti v požadovaném termínu na MZe. Podrobný postup a závazné termíny pro předávání žádostí jsou uvedeny v části A. těchto Zásad.

 

 


Informace o zrušení Valného shromáždění. [16. 2. 2021]

Bližší informace v příloze.

Seznam plemenných hřebců 2021 [15. 2. 2021]

Pro potřeby chovatelů zveřejňujeme seznam plemenných hřebců působících v sezóně 2021.


   Upozorňujeme, že: 
 • z jedenácti plemeníků je jeden v rezervě (neaktivní) 
 • žádný hřebec nepůsobí v inseminaci 
 • hřebec 2458 Hroby Ostaš je k dispozici pouze ve zmraženém spermatu
 • nově je do plemenitby zařazen hřebec  2787 Hroby Niki
 • své působení obnovil hřebec 2979 Hroby XII-30 (Šarkán)

„Genealogická struktura huculského koně České republiky z hlediska příslušnosti k uznaným huculským rodinám“. [14. 3. 2019]


Prezentace NPGZ huculský kůň. [12. 3. 2019]

Ve složce NPGZ je zveřejněna aktuální prezentace o genetickém zdroji huculský kůň, po názvem "Národní program genetických zdrojů ", která byla přednesena dne 7.3.2019 na Radě pro genetické zdroje v Uhříněvsi.

Huculský kůň české republiky – „fotokatalog" [02. 3. 2019]

Pro potřeby chovatelů byla vydána publikace Huculský kůň české republiky -    „fotokatalog". Podrobné informace přináší přiložený dokument.

Zveřejnení "Metodiky uchovávání a konzervace GZ" na léta 2017až 2021 [23. 2. 2017]

V samostatné záložce je zveřejněna" Metodika uchovávání a konzervace GZ na léta 2017 až 2021 HUCULSKÝ KŮŇ", která je schválena MZe ČR,platí od 1.1.2017 a je závazná pro všechny účastníky Národního programu uchovávání a konzervace genetických zdrojů v ČR (NPGZ).

Metodika je aktualizována v souvislosti s novou úpravou především § 14 zákona č.154/2000 Sb. O šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), který se zabývá problematikou genetických zdrojů. K této problematice je rovněž upravována prováděcí vyhláška.

Výraznou změnou je nové postavení příslušných uznaných chovatelských sdružení, které se na rozdíl od dosavadního stavu stávají účastníkem NPGZ a je na ně přenesena řada úkolů, za které dřív nezodpovídaly.

V .Mezinárodní HIF šampionát huculských koní v Topločiankách. [15. 9. 2016]

Jak jsme již avizovali, ve dnech 3 - 4. září  se uskutečnil v pořadí již V. mezinárodní HIF šampionát huculských koní v NH slovenských Topoľčianek. 

Za českou republiku se prezentovali celkem jeden hřebec a tři klisny.
Předvedeny byly: 
 • klisna Hroby Desná 15/378 - kategorie 3-4 letých klisen - umístěná 7 z dvanácti ve své kategorii (viz foto), Majitelka a chovatelka paní  Marie Mráčková - Kunžak
 • klisna Goral XV 19 matka prvně jmenované - umístěna 12 z 26 předvedených - kategorie 5 letých a starších klisen (viz foto), Majitelka opět paní  Marie Mráčková - Kunžak
 • druhá klisna absolvovala dále nejen drezurní zkoušku s jezdkyní Lindou Vojtovou, kde obsadila 10 místo z 15 startujících, ale i náročnou tz. "Huculskou stezku",  na 18 místě z 26 startujících, se shodnou jezdkyní v sedle.
 • v kategorii starších hřebců plemeník 1848 Oušor Nuget - Majitel NH Tlumačov, který spolu s klisnou 25/767 Fantazie jejíž majitel je pan Pazourek R. ml. z Loděnice u Mor. Krumlouva se dále prezentovali ve všech soutěžích dvojspřeží.
  • v prvé řadě šlo o drezuru dvojspřeží, marathon a parkur. V poslední soutěži se dvojice umístila na pěkném třetím místě. Prezentaci dokumentují přiložené foto a výsledkové listiny.
 • V závěrečném defilé byl vyhlášen šampion celého šampionátu, kterým se stala klisna polského chovu Furora (O.: Piaf; M:Fala)  
Za vzornou reprezentaci patří všem jmenovaným dík   

Mezinárodní šampionát HIF v Topolčiankách. [17. 6. 2016]

Ve dnech 3-4 září se bude ve slovenském NH hřebčíně Topoľčianky konat mezinárodní šampionát huculských koní členských zemí sdružených v mezinárodní organizaci HIF. Informaci, jak jí prezentují  Topoľčianky na svých stránkách níže zveřejňujeme.

Současně prezentujeme podmínky účasti rozpis propozic ve slovenském originále. Jinak upozorňujeme, že jednací řeč je němčina. 

Případné zájemce o předvedení svých koní dle prezentovaných podmínek žádáme, aby kontaktovali naší organizaci, kde budou projednány podrobnosti.

 

V TOPOĽČIANKACH BUDE PANOVAŤ PLEMENO KARPÁT
V TOPOĽČIANKACH BUDE PANOVAŤ PLEMENO KARPÁT   Do Topoľčianok sa chystajú chovatelia malého horského plemena Karpát z Maďarska, Rakúska, Českej republiky, Poľska, Rumunska, a samozrejme nebudú chýbať ani vystavovatelia a chovatelia zo Slovenskej republiky. V poradí už piaty  medzinárodný šampionát huculských koní sa bude konať 03. – 04. septembra 2016 na pôde Národného žrebčína Topoľčianky, v ktorom sa chov nášho jediného autochtónneho plemena datuje od roku 1921.
 
    Šampionát sa koná pod záštitou medzinárodnej chovateľskej organizácie HIF (Hucul International Federation), ktorá združuje chovateľov z celej Európy. Hucul patrí medzi ohrozené plemená a je právom zaradený v EÚ medzi genetické zdroje – tzv. génové rezervy.
 
  V sobotu sa bude konať „Chovateľský šampionát“. Dozvieme sa víťaza medzinárodného šampionátu a víťazov jednotlivých tried od 6-mesačných žriebät až po plemenných žrebcov a plemenné kobyly.

   Podtitulom piateho medzinárodného šampionátu je „Hucul ako rodinný kôň“, o čom sa budú môcť presvedčiť všetci návštevníci, ktorí zavítajú do Topoľčianok. Tu bude možnosť sledovať skutočne všestrannú využiteľnosť tohto nenáročného a konštitučne silného plemena Karpát - HUCULA. V jednotlivých športových súťažiach, ako záprahy, drezúra, alebo v špeciálnej disciplíne na spôsob military, v tzv. STEZKE, sa predstavia jazdci a kone z domova a zahraničia.
 
    Vyvrcholením chovateľského a športového podujatia bude slávnostná dekorácia šampiónov a víťazov spojená s GALAPROGRAMOM, kde opäť hlavné slovo bude mať huculské plemeno.
 
    Topoľčiansky chov hucula patrí medzi jeden z najkvalitnejších v Európe, mená šampiónov sa však dozvieme v sobotu 3. septembra. Držíme slovenským chovateľom palce.

 

Nový statut Rady genetických zdrojů zvířat [17. 5. 2013]

Od letošního roku platí nový statut "Rady genetických zdrojů zvířat". Současně byla novelizována struktura garantů za jednotlivé druhy a plemena zvířat - viz přílohy.

Pozvánka [18.2.2012]

na výroční členskou schůzi, která se koná v sobotu dne 23. února 2013. Jednání proběhne v zasedací místnosti DS a.s.,na závodišti v Pardubicích tribuna „A“. Presence členů v 10.00 hodin. Začátek jednání ve 10.30 hodin.

Seznam plemenných hřebců [16.2.2012]

Pro chovatelé huculských klisen je zveřejněn aktuální seznam huculských plemenných hřebců, kteří obdrželi licenci působení v plemenitbě pro rok 2013. Celkem je k dispozici 13 čistokrevných hřebců s možností působení v Genovém zdroji. Jeden hřebec (875 Surnacz) patří do oddílu strakatých huculských koní a jeho potomci budou zařazeni do strakatých oddílů PK.

Nově byli do chovu zařazeni hřebci 1848 Oušor Nuget a 1847 Piterosu Nelson. Druhý z nich působí v inseminaci čerstvým semenem a vzhledem k nepříbuznosti v populaci klisen je plně využitelný.

Jako rezerva jsou ponecháni hřebci 740 Goral Ind s.v. a Gurgul Bavor s.v., kteří po dohodě s majiteli mohou být dodatečně oprávněni v chovu působit.

Výkonnostní zkoušky 2012 [14.2.2012]

Výkonnostní zkoušky huculských koní v roce 2012 proběhly na dvou místech. 11. 9. 2012 v Tlumačově, zkoušku vykonali dva hřebci a tři klisny. 20. 9. 2012 na farmě Cunov, zkoušku vykonalo 11 klisen.

Podrobné hodnocení plyne z tabulkově zpracovaných výsledků v oddíle výkonnostních zkoušek.

více..

Huculská prezentace na výstavě Koně v akci - Pardubice 2012 [7.9.2012]

Několik záběrů z vystoupení Huculských koní na výstavě v Pardubicích, které mohou zájemci vidět ještě dnes nebo zítra, tj. 8. - 9. září 2012 na dostihovém závodišti v Pardubicích, v rámci mezinárodní výstavy “Koně v akci“ s podtitulem „Něžná jízda“. Prezentace dámského skupinového vystoupení byla připravena a probíhá v režii pana Vladimíra Vopravila z Cunkova.

více..

Ministerstvo zemědělství - tisková zpráva 16.8.2012 [22.8.2012]

Ministerstvo zemědělství se rozhodlo ještě více podpořit sektor živočišné výroby, a proto aktivuje i v letošním roce dotační podprogramu 8.B.a. určený k bezpečné a odborné likvidaci těl uhynulých zvířat (kadáverů). Tato podpora, která patří pod dotační program 8. Nákazový fond, jenž je součástí tzv. Zásad, je určena k částečné úhradě nákladů spojených s neškodným odstraňováním kadáverů.

více..

Výkonnostní zkoušky 2012 [21.8.2012]

Jak jsme již informovali, výkonnostní zkoušky proběhnou opět v soustředění na farmě Cunkov, 20. září 2012, od 10 hod. Ke zkouškám je přihlášeno 11 klisen.

Před tímto termínem proběhnou mimořádně výkonnostní zkoušky v ZH Tlumačov, kde jsou přihlášeni dva hřebci a dvě klisny. Termín konání 11.září od 10 hod.

Na obě akce jsou chovatelé a veřejnost srdečně zváni.

Upozornění [7.4.2012]

Upozorňujeme chovatelé, že vzhledem ke změně majitele došlo k dodatečnému udělení licence pro rok 2012 hřebci 1266 Pietrosu Nubis. Hřebec je k dispozici na adrese Krecbach Karel, Dolní Adršpach 130, 57 202; Telefon 602 621 202.Jde o importovaného nepříbuzného plemeníka, zařazeného pro klisny v GZ a je možno jej plně využít. (dosud stál na farmě Dubová Hora).

Výkonnostní zkoušky 2012 [5.4.2012]

Podmínky výkonnostních zkoušek v roce 2012 zůstávají shodné jako v roce 2011. Jen připomínáme, že vykonání alespoň jednostranných zkoušek typu „B“ spolu s povinně ověřenou paternitou rodičů formou DNA je podmínkou pro zařazení klisny do HPK nebo PK.

V letošním roce budou zkoušky prováděny opět v soustředění na farmě Cunkov, asi v 38. týdnu září 2012, o čemž budeme aktuálně informovat

více..

Seznam hřebců pro rok 2012 [14.2.2012]

Seznam hřebců působících v plemenitbě v roce 2012 je k dispozici v příslušné záložce. Z něho je patrno, že v letošním roce obdrželo povolení k připouštění v PK huculského koně celkem 19 plemeníků z toho 14 jako reproduktor genového zdroje. Pouze tito, pokud budou využiti na klisny zařazené v Národním programu ochrany GZ, zakládají předpoklad podpory ze státních dotací.

Hřebci 1266 Pietrosu Nubis; 797 Gurgul Bavor jsou pro sezonu 2012 ponechány majitelem jako rezerva a po příslušné žádosti by je bylo možno dodatečně v plemenitbě využít. 1418 Goral Cézar byl pro tento rok zapůjčen na Slovensko. Předpokládá se hřebci, kteří nebyli jako GZ zařazeni, působí v plemenitbě posledním rokem.

více..

Výkonnostní zkoušky [17.9.2011]

Jak jsme již dříve avizovali, ve čtvrtek 22. září proběhnou výkonnostní zkoušky v soustředění na farmě Cunkov. Začátek v 10.00 hod. Dle přihlášek se účastní pět klisen zkoušky typu „A“ a dvě klisny typu „B“.

Dále proběhnou zkoušky čtyř klisen na farmě Olšovka u Ing. Tetzeliho dne 27.9.2011 se začátkem v 11 hod.

Zkoušky jsou přístupné pro chovatelskou veřejnost a všichni jsou na ně srdečně zváni.

Dotace ACHHK na podporu výkonnostních zkoušek huculských klisen v roce 2011 [30.6.2011]

Vedle podpory huculských koní zařazených do Národního programu GZ i v letošním roce zůstává zachována ze strany ACHHK podpora pro 3-4 leté huculské klisny zapsané do HPK nebo PK, které úspěšně vykonaly výkonnostní zkoušku.

Jde především o možnost podpory výkonnostních zkoušek typu „B“ a dále klisen zapsaných do HPK a PK, ale nezařazených do GZ. více..

Výkonnostní zkoušky 2010 [26.8.2010]

Vzhledem k platným změnám Šlechtitelského programu a Řádu PK, byly výkonnostní zkoušky huculských koní v roce 2010 opět organizovány ve dvou úrovních. Zkoušky typu „A“, tj. všestranné, proběhly na dvou místech. více..

Označování huculských koní [21.5.2010]

V souvislosti s novou úpravou ŘPK a účinnosti nařízení Evropské komise č. 504/08, platné od 1.července 2009, je třeba připomenout změnu, ke které v označování huculských koní dochází. více..

Způsob zápisu huculských klisen do PK [21.5.2010]

S přihlédnutím k podmínce nové úpravy ŘPK, kde je vyžadován ověření původu rodičů formou DNA pro zápis do oddílů HPK a PK, doporučujeme chovatelům, aby si protokol z laboratoře zajistili pokud možno již před vlastním zápisem. Jinak budou jeho klisny do doby předložení kladného výsledku paternity a vykonání výkonnostních zkoušek nejméně typu „B“ dočasně zařazeny do oddílu I Vedlejší PK. U adeptek na zápis do oddílů vedlejších knih ověření původu ani vykonání zkoušek výkonnosti samozřejmě podmínkou zápisu není.

Výkonnostní zkoušky 2010 [20.5.2010]

V souvislosti s dříve popsanými změnami Šlechtitelského programu a Řádu PK platnými od loňského roku připomínáme, že vykonání alespoň jednostranných zkoušek typu „B“ spolu s povinně ověřenou paternitou rodičů formou DNA je podmínkou pro zařazení klisny do HPK nebo PK . Ověření původu formou DNA je třeba proto předložit již při vlastním zápisu klisny do HPK nebo PK .

Všestranné zkoušky typu „A“ jsou nutnou podmínkou pouze pro zařazení klisen do NP GZ. více..

Změna Řádu plemenné knihy [18.5.2010]

V souvislosti s rozhodnutím Rady PK huculský kůň došlo k úpravě Řádu PK v kapitole Označování, identifikace a pojmenovávání koní ke změnám, které schválilo MZe ČR svým rozhodnutím ze dne 11.5.2010. Změna textu je vyznačena podbarvením.

Současně s tímto došlo k vypuštění povinného odběru biologického materiálu ke stanovení genetického typu DNA, protože tato povinnost se vztahuje pouze na koně, které mají být zapsány do prvních dvou oddílů PK tj, HPK a PK. Vypuštění příslušného textu je patrno z následující citace (vypuštěný text je podbarven):

1.1.2 Ze slovního a grafického popisu a čipu umístěného na levé straně krku , se současným odběrem biologického materiálu a stanovením genetického typu formou DNA. Tento postup je dále specifikován prováděcím předpisem ACHHK.

S celým platným zněním je možno se seznámit po kliknutí na záložku Řád PK..

Doplněk barevného katalogu plemenných hřebců 2007, 2008 a 2009 [12.1.2010]

V současné době byl vydán třetí doplněk barevného katalogu plemenných hřebců plemene Huculský kůň. více..

Výkonnostní zkoušky 2009 [11.1.2010]

Zkoušky typu „A“, tj. všestranné, proběhly na farmě Cunkov dne 25.9.09.
Zkoušku vykonalo celkem 8 klisen a jeden hřebec. více..

Pozvánka na centrální výkonnostní zkoušky huculských koní [22. 9. 2009]

Pozvánka na centrální výkonnostní zkoušky huculských koní, které se konají na farmě Cunkov u Jistebnice dne 25.září 2009 od 10 hodin. Ke zkouškám přihlášeno 13 klisen a jeden hřebec. Chovatelská veřejnost vítána.

Změna podmínek pro zápis do PK (druhý oddíl) [21. 9. 2009]

V souvislosti se změnou systému hodnocení oznamujeme, že proti původně schválené novele ŘPK, platné od letošního roku došlo ke snížení minimální požadované hranice bodového ocenění za Plemenný typ a Tělesnou stavbu na 6,5 bodů (Jeden z uvedených dvou kriterií může být mírně podprůměrný viz stupnice uvedená v ŘPK).

Informace o výkonnostních zkouškách [10. 7. 2009]

Tiskopisy zkušebních protokolů k posouzení výkonnosti komisí:

Změny pro rok 2009 [21. 5. 2009]

Řád plemenné knihy, šlechtitelský program a sazebník poplatků 2009 nově aktualizovány

Generální zasedání mezinárodní huculské organizace HIF
(Hucul International Federation) [29. 3. 2009]

Ve dnech 4.-5. dubna se koná Generální zasedání HIF v NH Topoľčianky za účasti ACHHK, která je řádnou členskou organizací. O výsledcích jednání bude informováno v členském „Zpravodaji“.

Výroční schůze [29. 3. 2009]

Dne 21. února se konala výroční členská schůze. více..

Výkonnostní zkoušky 2008

Výkonnostní zkoušky v roce 2008 proběhly obdobně jako od roku 2007 v soustředění na Cunkově u Jistebnice v počtu pěti klisen. Výjimku tvořily čtyři klisny, pana Kleina, které zkoušky vykonaly z ekonomických důvodů v Horním Slavkově.
Všichni zúčastnění koně se podrobili testu úrovně "A". více..

Výstava „Koně v akci 2008“ Pardubice

Událostí, týkající se chovatelů huculských koní, byla výstava „Koně v akci 2008“, která se konala ve dnech 5. až 7. září 2008 pardubickém závodišti. více..

Mezinárodní chovatelský šampionát Topoľčianky 2008

Jak jsme již informovali ve Zpravodaji, ve dnech 14. – 15. června tohoto roku se konal mezinárodní chovatelský šampionát společně pro tři plemena koní v NH Topoľčianky, jehož součástí byl i huculský kůň. Šlo o plemena Shagya-arab, Lipican a Hucul. Šampionát huculských koní zastřešovala mezinárodní chovatelské organizace HIF. více..

Design by jelinek