ZPRÁVY

Aktuální změny v místech působení huculských plemeníků. [10. 5. 2024]


 Viz příloha:


Seznam huculských plemeníků 2024 [19. 1. 2024]

Zveřejňujeme "Seznam huculských plemeníků 2024". a v příloze foto tří nově zařazených hřebců po výkonnostních zkouškách. 

  • Vzhledem k malému počtu aktivních huculských plemeníků jsou v letošním roce opět dva hřebci v inseminaci čerstvým spermatem 
  • Během připouštěcí sezóny může dojít k dočasné změně v místě působení konkrétního hřebce, které bude vždy zveřejněno na tomto WEBU.

Výkonnostní zkoušky 2024 [17. 1. 2024]

  •    Podmínky výkonnostních zkoušek huculských koní v roce 2024 zůstávají shodné jako v předchozích létech.
  •    Zájemci, kteří chtějí předvést koně k výkonnostní zkoušce se mohou přihlásit na přiloženém tiskopise. 

 Z důvodu častých dotazů chovatelů, kteří se chtějí se svými koňmi účastnit výkonnostních zkoušek, opět připomínáme, stále platí shodné podmínky že:

Ø  majitel přihlášeného koně (í) je povinen vybavit koně předepsaným veterinárním dokladem ne starším 6 měsíců (doklad je možno prominout, pokud se zkouška koná v místě trvalého ustájení koně jednoho chovatele) a před zkouškou předložit oficiální doklady koně ( tj. „Potvrzení o původu Huculského koně“ a „Průkaz koně“).

Ø  klisny předvedené ke zkouškám mají být předem zapsány do PK inspektorem. 

      Jiný způsob je nezbytné dohodnout s ACHHK.

Ø  neopomenout, že kůň, který má být zapsán do prvních dvou oddílů PK huculský kůň,

        musí mít ověřen původ obou rodičů formou DNA (viz řád PK).

Protože od letošního roku nelze ověření původu rodičů zajistit v laboratoři Univerzity v Brně, je třeba včas zaslat vzorek nejméně 20 žíní s cibulkami, spolu s vyplněnou žádostí (vzor je zveřejněn v příloze) na adresu:

Českomoravská společnost chovatelů, a.s. Praha

Laboratoř imunogenetiky

Benešovská 123

252 09 Hradištko,  ČR

Telefon: 257 896444

Základní test rodičů (pokud byli testovány )by si Hradišťko mělo vyžádat z Brna.

 


Změna adresy organizace ACHHK, z důvodu zrušení pobočky pošty. [19. 6. 2023]

Z důvodu zrušení pobočky České pošty, s. p., pobočka Pardubice 2 -  Palackého třída 1233, 530 02 Pardubice-Zelené Předměstí 

a Boxu 145 oznamujeme,

že všechnu poštu je třeba nyní zasílat na novou kontaktní adresu:

Asociace  chovatelů huculského koně, z.s,

Akademika Heyrovského 1178/6

Hradec Králové 3

500 03 


Zkratku ACHHK lze použít.

Schválena novela vyhlášky č.136/2004 Sb. - Informace převzatá z ÚEK Slatiňany. [02. 6. 2023]

Byla schválena novela vyhlášky č.136/2004 Sb. o označování  zvířat a jejich evidenci a evidenci hospodářství….,a to pod. č. 130/2023 Sb. s platností od 1.6.2023.

Všechny změny týkající se koňovitých budou platné až od 1.1.2024.

 

Nejdůležitější změny týkající se koní:

V celém textu vyhlášky je nahrazen pojem „ koně, osli a jejich kříženci s koňmi“ pojmem  koňovití.

 

V § 13 byla v odstavci  (1) vypuštěna možnost označení koní pouze výžehem, takže všechna plemena, která měla výjimku z čipování  již budou muset být od 1.1.2024 označována rovněž mikročipem.

V odstavci (4)  je nově uvedeno, že osoba provádějící označování zašle do 10 dnů od označení koňovitého registrovaného v plemenné knize čtvrtý PL příslušnému uznanému chovatelskému sdružení.

 

§ 51  Hlášení o obvyklém místě chovu

Zcela nové ustanovení zavádějící povinnost hlásit pověřené osobě (na ČMSCH Hradištko)  do 7  dnů přísun nebo odsun koňovitého na nebo z hospodářství, přičemž za obvyklé místo chovu se považuje takové místo, ve kterém je koňovitý chován po dobu delší než 30 dnů.   Podrobnosti o způsobech předávání hlášení budou ještě upřesněny a budeme o nich informovat na našich webových stránkách.

Aktualizace tiskopisů NPGZ [01. 6. 2023]

Upozorňujeme účastníky NPGZ, že ve složce "Žádosti a formuláře", byl aktualizován tiskopis - "ŽÁDOST O ZAŘAZENÍ/PRODLOUŽENÍ ZAŘAZENÍ VLASTNÍKA GENETICKÉHO ZDROJE ZVÍŘETE". 

Ten musí využít každý účastník NPGZ, jemuž v daném roce končí platnost rozhodnutá MZe ČR, chce pokračovat v programu a žádá o státní dotaci. 

Výroční členská schůze. [10. 3. 2023]

Dme 4.3.2023 se konaĺa výroční členská schůzem ACHHK..

Usnesení v příloze.

Huculská prezentace na výstavě Koně v akci - Pardubice 2012 [7.9.2012]

Několik záběrů z vystoupení Huculských koní na výstavě v Pardubicích, které mohou zájemci vidět ještě dnes nebo zítra, tj. 8. - 9. září 2012 na dostihovém závodišti v Pardubicích, v rámci mezinárodní výstavy “Koně v akci“ s podtitulem „Něžná jízda“. Prezentace dámského skupinového vystoupení byla připravena a probíhá v režii pana Vladimíra Vopravila z Cunkova.

více..

Výkonnostní zkoušky 2012 [5.4.2012]

Podmínky výkonnostních zkoušek v roce 2012 zůstávají shodné jako v roce 2011. Jen připomínáme, že vykonání alespoň jednostranných zkoušek typu „B“ spolu s povinně ověřenou paternitou rodičů formou DNA je podmínkou pro zařazení klisny do HPK nebo PK.

V letošním roce budou zkoušky prováděny opět v soustředění na farmě Cunkov, asi v 38. týdnu září 2012, o čemž budeme aktuálně informovat

více..

Způsob zápisu huculských klisen do PK [21.5.2010]

S přihlédnutím k podmínce nové úpravy ŘPK, kde je vyžadován ověření původu rodičů formou DNA pro zápis do oddílů HPK a PK, doporučujeme chovatelům, aby si protokol z laboratoře zajistili pokud možno již před vlastním zápisem. Jinak budou jeho klisny do doby předložení kladného výsledku paternity a vykonání výkonnostních zkoušek nejméně typu „B“ dočasně zařazeny do oddílu I Vedlejší PK. U adeptek na zápis do oddílů vedlejších knih ověření původu ani vykonání zkoušek výkonnosti samozřejmě podmínkou zápisu není.

Výkonnostní zkoušky 2010 [20.5.2010]

V souvislosti s dříve popsanými změnami Šlechtitelského programu a Řádu PK platnými od loňského roku připomínáme, že vykonání alespoň jednostranných zkoušek typu „B“ spolu s povinně ověřenou paternitou rodičů formou DNA je podmínkou pro zařazení klisny do HPK nebo PK . Ověření původu formou DNA je třeba proto předložit již při vlastním zápisu klisny do HPK nebo PK .

Všestranné zkoušky typu „A“ jsou nutnou podmínkou pouze pro zařazení klisen do NP GZ. více..

Změna Řádu plemenné knihy [18.5.2010]

V souvislosti s rozhodnutím Rady PK huculský kůň došlo k úpravě Řádu PK v kapitole Označování, identifikace a pojmenovávání koní ke změnám, které schválilo MZe ČR svým rozhodnutím ze dne 11.5.2010. Změna textu je vyznačena podbarvením.

Současně s tímto došlo k vypuštění povinného odběru biologického materiálu ke stanovení genetického typu DNA, protože tato povinnost se vztahuje pouze na koně, které mají být zapsány do prvních dvou oddílů PK tj, HPK a PK. Vypuštění příslušného textu je patrno z následující citace (vypuštěný text je podbarven):

1.1.2 Ze slovního a grafického popisu a čipu umístěného na levé straně krku , se současným odběrem biologického materiálu a stanovením genetického typu formou DNA. Tento postup je dále specifikován prováděcím předpisem ACHHK.

S celým platným zněním je možno se seznámit po kliknutí na záložku Řád PK..

Doplněk barevného katalogu plemenných hřebců 2007, 2008 a 2009 [12.1.2010]

V současné době byl vydán třetí doplněk barevného katalogu plemenných hřebců plemene Huculský kůň. více..

Změna podmínek pro zápis do PK (druhý oddíl) [21. 9. 2009]

V souvislosti se změnou systému hodnocení oznamujeme, že proti původně schválené novele ŘPK, platné od letošního roku došlo ke snížení minimální požadované hranice bodového ocenění za Plemenný typ a Tělesnou stavbu na 6,5 bodů (Jeden z uvedených dvou kriterií může být mírně podprůměrný viz stupnice uvedená v ŘPK).

Informace o výkonnostních zkouškách [10. 7. 2009]

Tiskopisy zkušebních protokolů k posouzení výkonnosti komisí:

Změny pro rok 2009 [21. 5. 2009]

Řád plemenné knihy, šlechtitelský program a sazebník poplatků 2009 nově aktualizovány

Výstava „Koně v akci 2008“ Pardubice

Událostí, týkající se chovatelů huculských koní, byla výstava „Koně v akci 2008“, která se konala ve dnech 5. až 7. září 2008 pardubickém závodišti. více..

Mezinárodní chovatelský šampionát Topoľčianky 2008

Jak jsme již informovali ve Zpravodaji, ve dnech 14. – 15. června tohoto roku se konal mezinárodní chovatelský šampionát společně pro tři plemena koní v NH Topoľčianky, jehož součástí byl i huculský kůň. Šlo o plemena Shagya-arab, Lipican a Hucul. Šampionát huculských koní zastřešovala mezinárodní chovatelské organizace HIF. více..

Design by jelinek